Czas trwania szkolenia BHP

Czas trwania szkolenia BHP

Czas trwania szkolenia BHP – Kodeks Pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek przeszkolenia nowych pracowników w zakresie BHP. Jest to konieczne, zanim pracownicy będą mogli wykonywać swoje obowiązki w swoim miejscu pracy. Szkolenia BHP dzielą się na dwa szkolenia: szkolenie wstępne i szkolenie regularne. Jak długo trwa szkolenie BHP? Wiele osób zadaje to pytanie. Odpowiadamy na nie w tym artykule.

Co decyduje o czasie trwania szkolenia BHP?

Czas trwania szkolenia BHP zależy od kilku czynników. Po pierwsze, zależy to od rodzaju danego kursu. Kursy wprowadzające są zwykle krótsze niż zwykłe kursy BHP. Szkolenie wstępne BHP powinno trwać nie krócej niż 360 minut, z regularnymi przerwami co najmniej 720 minut.

Czas trwania szkolenia wstępnego uzależniony jest od przygotowania zawodowego i stażu pracy danego pracownika lub praktykanta. Podczas szkolenia BHP najważniejszy jest rodzaj stanowiska pracy i występujące zagrożenia. Warto też wiedzieć, że niektóre firmy oferujące kursy BHP zdecydowały się zrobić to online.

To, jak często należy powtarzać szkolenia BHP, zależy w dużej mierze od rodzaju szkolenia. Wstępne szkolenie BHP powinno odbyć się w miejscu odbywania praktyki lub stażu przez wszystkich nowych pracowników, praktykantów i studentów. Wstępne szkolenie BHP dostępne jest również dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych do nauki zawodu. Jeśli jednak pracownik wykonuje te same obowiązki, co jego poprzedni pracodawca, może zostać zwolniony ze wstępnego szkolenia BHP. Częstotliwość regularnych szkoleń BHP zależy od specjalizacji pracy danego pracownika.

Jak długo trwa wstępne szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP, które musi przejść każdy nowy pracownik, obejmuje szkolenie ogólne oraz szkolenie stanowiskowe. Jeśli chodzi o czas trwania wstępnego szkolenia BHP, to w dużej mierze zależy on od zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy oraz specyfiki wykonywanej pracy. Na długość wstępnego szkolenia BHP ma również wpływ staż pracy i doświadczenie zawodowe danego pracownika. Część ogólna szkolenia wstępnego BHP trwa co najmniej 3 lekcje, natomiast część zakładowa – co najmniej 8 godzin. Nie dotyczy to pracowników administracyjno-biurowych, którzy mogą odbyć takie szkolenie w ciągu 2 godzin.

Jak długo trwa regularne szkolenie BHP?

Regularne szkolenia BHP mają różny czas trwania. Personel zatrudniony na stanowiskach kierowniczych lub inżynieryjno-technicznych musi odbyć co najmniej 16 godzin regularnych szkoleń BHP. Pracownicy oraz pracownicy biurowi i administracyjni muszą odbywać regularne szkolenia w wymiarze nie krótszym niż 8 godzin dydaktycznych. Regularne szkolenia BHP trwają najdłużej w przypadku pracowników służb BHP. Ile? 32 godziny lekcyjne to naprawdę dużo. Jednak takie szkolenie jest konieczne i niemożliwe do uniknięcia.

Czas trwania szkolenia BHP

Szkolenia BHP – jak to wygląda?

Zagadnienia związane z przepisami zadawane są w ramach cyklicznych szkoleń BHP. Należy jednak nadmienić, że program każdego szkolenia powinien być zawsze dostosowany do specyfiki danego stanowiska pracy, a w szczególności do zagrożeń mogących wystąpić w danej lokalizacji. Dokładny program szkolenia należy skonsultować z pracownikami Służby BHP. Na początku szkolenia należy omówić ogólne zasady BHP. Szkolenie musi obejmować również zasady przeciwpożarowe i udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie regularnych szkoleń BHP należy przystąpić do testu wiedzy. Do wykonywania obowiązków służbowych dopuszczani są wyłącznie pracownicy, którzy przeszli skuteczne szkolenie BHP.

Dopuszczalne formy szkoleń BHP

Szkolenia BHP zazwyczaj oferowane są w ustalonej formie, jednak w ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się szkolenia online, czyli samokształcenie. Ta forma szkolenia BHP jest odpowiednia dla większości stanowisk, w tym dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz pracowników służb BHP. Ze szkoleń e-learningowych najczęściej korzystają pracownicy administracyjni i biurowi, ponieważ często pracują oni w trybie „home office”, czyli pracując zdalnie z własnego domu. Ta forma szkolenia BHP umożliwia zapoznanie się z zasadami BHP w pracy w dowolnym miejscu w kraju. Należy jednak wspomnieć, że istnieje grupa stanowisk, które nie korzystają ze szkoleń online. Są to pracownicy fizyczni, którzy potrzebują szkolenia na miejscu.

Niezbędne jest wreszcie szkolenie pracowników z zakresu BHP, zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i podwykonawców w ramach zakładu pracy. Należy w nim uwzględnić również personel zatrudniony na podstawie umów zlecenia. Szkolenie wstępne obejmuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas gdy szkolenie regularne obejmuje rodzaj pracy i koncentruje się bardziej na specyfice konkretnego zawodu. Koszt szkolenia BHP ponosi pracodawca. Powinieneś również wiedzieć, że pracownicy powinni przejść szkolenie BHP w godzinach pracy fabryki.

Nauka gry na perkusji Previous post Nauka gry na perkusji
Co powinieneś wiedzieć o druku offsetowym? Next post Co powinieneś wiedzieć o druku offsetowym?